Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » FS » Postępy » Zadanie 1

Zadanie 1. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "POŁUDNIE"

Projekt wykonawczy "Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim" opracowany przez Firmę CDM  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40 zatwierdzony został w marcu 2009 r.
Projekt zakładał zachowanie istniejącego do czasu modernizacji układu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków przy unowocześnieniu technicznym i technologicznym procesu oczyszczania.
Ze względu na ogromy stopień wyeksploatowania oczyszczalni konieczna okazała się modernizacja wszystkich obiektów oczyszczalni oraz przepompowni ścieków. Poza modernizacją istniejących obiektów zaprojektowano również nowe jak: wiata separatorów piasku, czy instalacja biofiltru przy budynku pompowni ścieków. Biofiltr miał na celu zneutralizowanie nieprzyjemnych zapachów rozprzestrzeniających się w pobliżu oczyszczalni.
Głównym założeniem modernizacji oczyszczalni  było rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.  Mała wydajność odwadniania w stosunku do całkowitej ilości powstającego osadu wymagała, przystosowania jednego z dwóch ciągów technologicznych bloku biologicznego oczyszczalni na tymczasowy zbiornik magazynujący osad nadmierny. W rezultacie obniżyło to przepustowość oczyszczalni o ok. 50 %. W Projekcie założono modernizację stacji odwadniania wraz z instalacją stacji dozowania flokulantu, montaż nowej, dużo wydajniejszej prasy  oraz instalacji wapnowania osadu wraz z silosem do magazynowania wapna co ostatecznie zlikwiduje problem gospodarki osadowej i pozwoli na przyrodnicze wykorzystanie osadu.
Zmodernizowana technologicznie oczyszczalnia wyposażona została w komputerowy system nadzoru wraz z aparaturą kontrolno – pomiarową, umożliwiający monitoring i automatyczne sterowanie procesem oczyszczania ścieków.

Prace modernizacyjne prowadzone były od stycznia 2010 r. przez firmę SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. J. Zajączka 9. We wrześniu 2010 r. stopień zaawansowania prac modernizacyjnych wynosił ponad 50%. Do najważniejszych zadań które zostały w tym czasie wykonane należy modernizacja pierwszego ciągu technologicznego bloku biologicznego oczyszczania, który pełnił do tej pory funkcję zbiornika magazynującego osad nadmierny oraz montaż nowej prasy, wraz z instalacją stacji dozowania flokulantu i instalacji wapnowania.

We wrześniu rozpoczęto modernizację drugiego ciągu technologicznego oczyszczania biologicznego, obiekty wchodzące w jego skład były stopniowo opróżniane a urządzenia deinstalowane. Odnawiane były konstrukcje budowlane zbiorników, które następnie wyposażono w nowe urządzenia.

Do maja 2011 r. przeprowadzono szereg prac mających na celu modernizację przepompowni ścieków PS-0, która jest najstarszym obiektem oczyszczalni.
Podczas modernizacji wymieniono m.in. cztery z sześciu pomp ścieków znajdujących się w części suchej pompowni, zainstalowano  nowe kraty schodkowe z prasopłuczką i przenośnikiem odwadniająco- rozdrabniającym skratki. Instalacja nowego przenośnika w znacznym stopniu zwiększyła ich końcowe odwodnienie. W części mokrej zlokalizowana została również automatyczna stacja poboru próbek.
Ponadto w przepompowni odtworzono instalację wentylacyjną, wymieniono instalację elektryczną, ponadto odtworzono konstrukcje i powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne przepompowni. Wykonano również hermetyzację zbiorników czerpnych oraz kanału dopływowego ścieków nieoczyszczonych. Dzięki temu powietrze znad zwierciadła ścieków trafia do biofiltra (w którym jako materiału filtrującego użyto drewna pochodzącego z korzeni), a nie jak wcześniej do otoczenia oczyszczalni.

W czerwcu 2011 r. prace modernizacyjne zostały zakończone. Odbudowane konstrukcje betonowe pomalowano, zagospodarowano obszary zielone na terenie oczyszczalni.  Zainstalowano również aparaturę kontrolno – pomiarową, dzięki czemu możliwy jest monitoring i automatyczne sterowanie procesem oczyszczania ścieków.

Dzięki modernizacji oczyszczalnia ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim, spełnia najwyższe standardy.

Oczyszczalnia ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim po modernizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia