Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul Gospodarczej w Nowym Dworze Mazowieckim

2015-11-20 14:02:39

W listopadzie 2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ul. Gospodarczej w Nowym Dworze Mazowieckim".

W ramach inwestycji, której koszt wyniesie 333 450,39 zł, powstanie:

- sieć wodociągowa o łącznej długości 533 m

-  sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej o długości 544,5 m

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, inwestycja zostanie zrealizowana do 30 maja 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych budową przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego zachęcamy do kontaktu z działem technicznym tel. 22 775 64 75

 


Przebudowa zabytkowego budynku Stacji Uzdatniania Wody "Modlin Twierdza" w Nowym Dworze Mazowieckim

2015-05-19 14:27:11

W maju br. rozpoczęto prace mające na celu „Przebudowę zabytkowego budynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza”

Projekt "Przebudowy" zlecono w 2014 r.  Wcześniej, pomimo bardzo złego stanu Stacji, Spółka nie miała możliwości jej modernizacji w związku tym, iż była ona własnością Miasta. 

Wszystko zmieniło się, gdy w styczniu 2014 r., Rada Miasta uchwałą nr XXXVII/443/14, wyraziła zgodę na przekazanie prawa własności Stacji Uzdatniania Wody "Modlin Twierdza" Spółce.

Od razu po przejęciu obiektu rozpoczęto prace, mające na celu określenie zakresu inwestycji. Podjęto decyzję o całkowitej modernizacji, nie tylko dwóch budynków wchodzących w skład Stacji (zabytkowego oraz współczesnego tzw. „łącznika”), ale również użytkowanych od kilkudziesięciu lat urządzeń technologicznych i wszystkich instalacji. Zakres inwestycji jest ogromny.

W projekcie "Przebudowy zabytkowego budynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim” uwzględniono remont, bardzo zniszczonej elewacji, dachu, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowano również ogrodzenie i odpowiednie zagospodarowanie terenu Stacji. Projekt przewiduje ponadto m.in. budowę schodów zewnętrznych od strony zachodniej (wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych), wykonanie projektowanych utwardzeń terenu, chodników, miejsc parkingowych.

Wszystkie prace związane z „wyglądem zewnętrznym” budynków prowadzone są pod stałym nadzorem Konserwatora Zabytków.

Na etapie projektowym stwierdzono, iż funkcjonujące od lat 80-tych ubiegłego wieku, urządzenia, instalacje/ układy należy, ze względu na ich wiek i stopień wyeksploatowania, wymienić na nowe.

Zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości wody będzie miała wymiana zbiorników i złóż filtracyjnych (obecnie wykonane są one z czarnej stali, a więc materiału, który w okresie bardzo małego poboru, mógł barwić uzdatnioną wodę na rdzawo) oraz wydłużenie procesu filtracji. Gruntownemu remontowi zostanie również poddany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej. Praca Stacji będzie zautomatyzowana.

Decyzja o konieczności realizacji inwestycji podyktowana została przede wszystkim bardzo złym stanem budynku, urządzeń i instalacji. Od lat na Stacji Uzdatniania Wody "Modlin Twierdza" przeprowadzano wyłącznie doraźne i „na dłuższą metę” niewystarczające naprawy. Przejęcie obiektu (będącego wcześniej własnością Miasta) przez Spółkę pozwoliło na określenie, niezbędnego do wykonania, zakresu inwestycji i jego sfinansowanie.

W kwietniu 2015 r. wyłoniono, w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawcę robót. Cena jaką zaoferował to 2 187 564,78 zł netto,

04 sierpnia 2015 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę pożyczki nr 0048/15/GW/P na dofinasowanie realizacji zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim" 

Wartość inwestycji:        2 238 564,78 zł z tego:

  • dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie 
1 244 369,00 zł
  • środki własne 
994 195,78 zł
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim

2014-10-22 14:22:24

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we wrześniu 2014 r. rozpoczął realizacje inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim". 

W ramach, zakończonego w grudniu 2014 r., zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1 426 m w tym:

  • 1 407 m w systemie grawitacyjnym 
  • 19 m w systemie ciśnieniowym 

 

 

 

Zarząd Spólki podjął, zwieńczone sukcesem, działana mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji. 10 grudnia 2014 r. zawara została, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowa pożyczki nr 0225/14/OW/P na dofinasowanie realizacji zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim" 

Wartość inwestycji:        1 763 930,16 zł z tego:

  • wartość dofinansowania z WFOŚiGW (w formie pożyczki):
1 373 143,00 zł
  • środki własne Spółki:
  390 787,16 zł

 

 


Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckm

2014-07-21 09:26:58

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim w pażdzierniku 2014 r. ostatecznie zakończył realizację zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

W ramach inwestycji wybudowano przewód z rur PE100 Dz-315 mm SDR17 PN10, w klasie ciśnienia 1,0 MPa o łącznej długości 1 625,0 m. 

Przedsięwzięcie mialo na celu poprawę/ zwiększenie cieśnienia wody w sieci wodociągowej i wykluczenie ewentualnych niedoborów spowodowanych zwiększonym zużyciem wody – zwłaszcza w okresie letnim.

 

 

 

01 lipca 2014 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki nr 0034/14/GW/P, na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim"

Wartość inwestycji w umowie oszacowano na 807 001,29 zł z tego:

  • wartość dofinansowania z WFOŚiGW (w formie pożyczki):
674 744,00 zł
  • środki własne Spółki:
   132 257,29 zł

 

 

 


Realizacja Projektu Funduszu Spójności "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

Kliknij aby zobaczyć

W dniu 17 sierpnia 2009 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim podpisał z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

"Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM.

Postępy prac oraz zdjęcia z realizacji Projektu można zobaczyć TUTAJ


Budowa Studni Głębinowej na terenie SUW "Wisła"

Kliknij aby zobaczyć

W kwietniu 2009 r. zakończono, rozpoczętą w czerwcu ubiegłego roku, inwestycję polegającą na wykonaniu studni głębinowej wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych, rurociągu łączącego ujęcie z Automatyczną Stacją Uzdatniania Wody „Wisła” oraz zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 200 m3.

Podczas pierwszego etapu budowy wykonano odwiert studzienny systemem udarowym do głębokości 71 m. Odwiert zabudowano filtrem z tworzyw sztucznych typu Preussaga DN- 300.
Celem oczyszczenia strefy około filtrowej z frakcji pylastych i wytworzenia filtra naturalnego wykonano pompowanie oczyszczające a następnie pomiarowe, które niezbędne było dla sprawdzenia pracy studni w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, ustalenia danych do oblicze parametrów hydrogenicznych oraz ustalenia składu fizyko- chemicznego i bakteriologicznego wody.
Ostatecznie głębokość nowej studni (nr IV) określono na 71,0 m a jej średnią wydajność na 80,0 m3/h. Obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych i przykryta pokrywą żelbetową wyposażoną w zamykane na kłódkę włazy studzienne.

W zakresie inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności V= 200 m3. Zbiornik jest cylindryczną konstrukcją spawaną z dnem płaskim i dachem stożkowym, wykonaną ze stali konstrukcyjnej węglowej.

Nowo powstałe obiekty wymagały podłączenia do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowy funkcjonującego do tej pory zestawu pompowego oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań z zakresu sterowania i automatyki.

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Przedsięwzięcia
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia